G-K1Y8KS9GT7 Algemene voorwaarden - Je basis in balans

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere handelingen waarbij Linda van der Voort van Je basis in balans betrokken is, alsmede op alle gevolgen daarvan.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Toekomstige overeenkomsten worden niet beïnvloed door eventuele afwijkingen.
c. Andere algemene voorwaarden, inclusief die van de klant, zijn niet van toepassing en worden van tevoren afgewezen.

2. Begrippen

In deze overeenkomst wordt het volgende bedoeld:
a. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die is aangesloten bij een of
meerdere erkende beroepsorganisaties genaamd CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).
b. Overeenkomst: gesloten behandelingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de klant.
c. Partijen: Zorgaanbieder en klant (ook wel tegenpartij genoemd).
d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

 

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, zelfs als er een termijn wordt genoemd waarbinnen het aanbod geldig is. Een mondeling aanbod wordt pas geacht te zijn gedaan nadat dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de klant of een mondelinge bevestiging. Als de klant wijzigingen aanbrengt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.
Een overeenkomst kan betrekking hebben op een enkele behandeling of een reeks behandelingen.

 

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging

a. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, geldt deze voor de duur van een behandelingstraject of een losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
b. Elk van de partijen heeft het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden via een aangetekende brief, zonder afbreuk te doen aan het recht op vergoeding van kosten, schade en rente in de volgende gevallen:
– De andere partij heeft een of meer verplichtingen niet nagekomen en is nalatig gebleven om binnen een schriftelijk gestelde termijn aan deze verplichtingen te voldoen, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– De andere partij heeft faillissement aangevraagd of surséance van betaling gekregen, of er zijnmaatregelen genomen die wijzen op beëindiging of stopzetting van de onderneming.
c. Het recht van de klant om zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder te verrekenen met vorderingen van de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft altijd het recht om vorderingen die zij heeft op de klant te verrekenen met eventuele vorderingen die de klant heeft op de zorgaanbieder.

 

5. Annulering

a. Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip geannuleerd worden.
b. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
– Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de afspraak worden er geen kosten in rekening gebracht.
– Bij annulering 24 uur voor aanvang van de afspraak is de klant 50% van het bedrag verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is de klant 100% van het bedragverschuldigd.
– Als een afspraak op verzoek van de klant wordt verplaatst naar een andere datum, worden er bij verplaatsing tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak is de klant 50% van het bedrag verschuldigd, en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
– Als annulering niet of te laat plaatsvindt, heeft de zorgaanbieder het recht om de betreffendedienst(en) in rekening te brengen, zonder afbreuk te doen aan het recht op betaling van alle door hem/haar gemaakte kosten.
– De zorgaanbieder behoudt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen.

 

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

a. De zorgaanbieder behandelt alle informatie betreffende de klant vertrouwelijk die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten en verstrekt deze informatie niet aan derden, tenzij de zorgaanbieder hiertoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
b. De zorgaanbieder legt een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 op aan haarmedewerkers en eventuele derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten.
c. Op verzoek van de klant verstrekt de zorgaanbieder rapportages over behandelingen/behandelingstrajecten, met inachtneming van de AVG.

 

7. Overmacht

Als de zorgaanbieder niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst door een oorzaak die buiten haar macht ligt, zoals verstoring van de normale gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van personeel belast met de uitvoering van de overeenkomst, etc., worden haar verplichtingen opgeschort totdat zij in staat is om alsnog aan deze verplichtingen te voldoen.

 

8. Facturering en betaling

a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€) en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
b. Particuliere patiënten/cliënten dienen de dienstverlening direct na afloop te betalen aan de therapeut/natuurgeneeskundige, tegen overlegging van een factuur.
c. Niet-particuliere patiënten/cliënten ontvangen een declaratie van de zorgaanbieder voor de dienstverlening.
d. Facturering is gebaseerd op de overeengekomen tarieven en het aantal verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, zonder verrekening.
f. Als na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer prijsfactoren stijgen, heeft de zorgaanbieder het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
g. De zorgaanbieder heeft het recht om jaarlijks de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Bij een traject kunnen partijen schriftelijk betaling in termijnen overeenkomen.
i. Als de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. De klant is vanaf die datum wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant, inclusief
advocaat-, deurwaarder- en incassokosten volgens de geldende tarieven.

 

9. Aansprakelijkheid

a. De zorgaanbieder heeft een inspanningsverplichting bij de uitvoering van de dienstverlening.
b. De zorgaanbieder geeft geen garantie, ook geen medische garantie, en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich voordoen tijdens of na de dienstverlening, tenzij deze het gevolg zijn van een ernstige tekortkoming van de zorgaanbieder.
c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet adequaat opvolgen van mondelinge of schriftelijke adviezen door de klant.
e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade als gevolg van de door hem/haar of door ingeschakelde derden verleende diensten is beperkt tot de kosten van een behandeling.
f. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de klant, of tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van de zorgaanbieder.
g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van door hem/haar geadviseerde hulpmiddelen, supplementen, medicijnen, enz.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. Bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dienstverlening van de zorgaanbieder, is uitsluitend de bevoegde rechter bevoegd om over dit geschil te beslissen.

 

11. Overige bepalingen

a. Als een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, heeft dit
geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.

 

DISCLAIMER

De informatie op deze website vormt geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud, en de eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de informatie op deze website. Voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie wordt geadviseerd advies in te winnen bij een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door GAT erkende beroepsorganisatie. De aangeboden behandelingen op deze website vallen onder alternatieve en/of complementaire zorg en vervangen geen diagnostiek, verzorging en/of verpleging van de reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en mogen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd.

NB:
Deze algemene voorwaarden zijn herschreven zodat het goed leesbaar is en afgeleid van het document ‘GAT – algemene voorwaarden’. Voor meer informatie verwijs ik u naar https://gatgeschillen.nl/ 

Je basis in balans    —    06-45834758    —    linda@jebasisinbalans.nl